Statens Konstråd sviker sitt sociala och demokratiska arv

Att folk inte protesterar mot Goldin + Sennebys cyniska verk i Göteborg visar hur vi har resignerat för ett samhälle där ojämlikheten är tillbaka på 1800-talets nivåer.

Siri Derkerts Sverigeväggen (1969) i centrala Stockholm får ses som ett av de främsta uttrycken för en socialt medveten, offentlig konst under svensk efterkrigstid. Foto: Kunstkritikk.

Det var med sorg jag läste om det vinnande gestaltningsförslaget till den nya tågstationen Korsvägen i Göteborg, Eternal Employment av konstnärsduon Goldin + Senneby. Verket är del av Statens Konstråds arbete med infrastrukturprojektet Västlänken, och går ut på att G+S kommer att använda budgeten på 7 miljoner kronor för att anställa en person som under resten av livet ska vistas på stationen, utan andra uppgifter än att vara där. Till detta kommer ett omklädningsrum, en stämpelklocka och «fabriksliknande» lampor vars fluorescerande ljus ska vara tänt under den tid då den «evigt anställde» arbetar. 

Verket är problematiskt på så många nivåer, att det är svårt att veta var jag ska börja. Men låt oss inleda med den kritiska fernissan. Idén bygger på att produktionsbudgeten ska investeras så att tillväxten täcker lönekostnaderna under resten av den anställdes liv. Detta sägs utgå från nationalekonomen Thomas Pikettys tes att de växande klyftorna i västvärlden är ett resultat av ett system där kapital växer snabbare än löner. Men Pikettys forskning bygger på aldrig tidigare sammanställd statistik från tjugo länder under fyra århundranden. Beviskraften i Goldin + Sennebys lilla experiment torde, i kontrast, vara lika med noll.

Ett större problem är att varken konstnärerna eller Statens Konstråd tycks ha begripit de politiska implikationerna av Pikettys forskning. Vad fransmannen åskådliggör är vi har ett samhälle där vissa arbetar, medan andra upplever sig som frikopplade från produktionen. Detta ger oss nya argument för att beskatta kapitalägare, slå vakt om arbetarnas rättigheter och återta demokratisk kontroll över kapitalismen. Eternal Employment är något helt annat. Det har ingenting att säga varken om mekanismerna bakom lönearbetet som system, eller om de sociala och politiska konsekvenserna av dagens globala klassamhälle. Tvärtom, så är varje aspekt av verket, varje diskussion som det kan leda till, utformad på elitens premisser.

Frans Josef Petersson är svensk redaktör for Kunstkritikk. Illustration: Jenz Koudahl.

Den cyniska gestaltningen med fabrikslampor och stämpelklocka talar sitt tydliga språk. Det är uppenbart att Goldin + Senneby inte har en aning om vad dessa föremål betyder när det kommer till att kontrollera arbetarnas tid, och tvinga dem att arbeta under tidiga morgnar och sena kvällar. Lika okunniga är Statens Konstråd när det kommer till en av våra mest utsatta arbetsmiljöer, kollektivtrafiken. Har någon funderat över vad det innebär att vistas på en tågstation, varje dag året runt? Sanningen är att ingen av de som ligger bakom verket identifierar sig med den som ska vistas där på stationen. Den personen uppfattas som ett tjänstehjon utan rättigheter. En sådan syn är bara möjlig hos den som ser sig själv som del av en privilegierad elit, med given rätt att domdera och bestämma över andra människors liv.

Detta är den verkliga tragedin, eftersom Eternal Employment underminerar den sociala och demokratiska tradition som har utmärkt Statens Konstråd som institution. Verket är inget tankeexperiment av ett par världsfrånvända konstnärer, utan det vinnande förslaget i ett av Nordens mest högprofilerade och kostsamma offentliga konstprojekt. Bakom de andra vinnande förslagen står internationella konstnärer som Katarina Grosse, Danh Vō och Huang Yong Ping, men det är framförallt Goldin + Senneby som ger uttryck för direktören Magdalena Malms idé att förnya Statens Konstråd genom att «spränga gränserna» för offentlig konst. Det är deras verk «skriver historia», enligt Statens Konstråds hemsida.

Att «skriva historia» betyder här att ingå i en berättelse som inleds med ecklesiastikminister Arthur Engbergs (S) bevingade ord som ledde till inrättandet av Statens Konstråd 1937: «Konsten är på väg att blifva allas». Bakgrunden var den politiska radikaliseringen av konsten i Sovjetunionen, vid Bauhaus och hos muralmålarna i Mexiko på 1920-talet. Tidigare, under 1800-talet, hade offentlig konst varit synonym med elitens konst, med kungastatyer på torget, men nu skulle den moderna monumentalkonsten kombineras med idén om en demokratisk offentlighet. De gamla hierarkierna skulle brytas. Konstnärerna skulle träda i samhällets tjänst, och samhället skulle demokratiseras.

Det var emellertid först under efterkrigstiden som dessa idéer implementerades i större skala, genom konstnärliga utsmyckningar av skolor, sjukhus, fabriker, gator och torg. Det finns ingen anledning att idealisera det förflutna, men det som slår en idag är hur den tidens konstnärer bidrog till konstruktionen av ett nytt samhälle, genom att utforma de miljöer där medborgarnas dagliga liv skulle utspela sig. På så vis bevarades de demokratiska idealen om jämlikhet och rättvisa som levande inslag i våra offentliga miljöer. I denna mening är 1900-talets offentliga konst mer aktuell för oss idag, än när den skapades. Med en samtida kritisk jargong kan vi säga att den hade en utpräglad «futurity», framtidsutsikt.

Idag är situationen en annan. Pikettys siffror visar att ojämlikheten närmar sig eller är tillbaka på 1800-talets nivåer. Med detta följer en konst som likt den tidens akademiska måleri inte förmår annat än att statiskt återspegla de reifierade sociala strukturerna hos samhället som producerar den. Det är ingen slump att den ärkereaktionäre kolumnisten Johan Hakelius hyllar Goldin + Senneby som arvtagare till Charles Hamilton, som på 1700-talet anlitade en «dekorativ eremit» för att bo i en grotta i hans park. Det är samma sociala logik, och samma kallhamrade människosyn, som är premisserna för Eternal Employment. Någon ur eliten får en excentrisk idé och ser som sin självklara rätt att exploatera andra för att genomföra den.

I sin recension av Moderna Museets utställning Manipulera världen, co-curaterad av Goldin + Senneby, varnar Kim West för faran med att mystifiera kapitalismen, vilket kan leda till politisk apati. Jag håller med. Men vad gäller Eternal Employment skulle jag gå längre. Visionen av en ensam person på tågstationen är en vidrig gestaltning av de senaste decenniernas söndrande, nyliberala politik. Vissa menar kanske att verket tvingar oss att se hopplösheten och bristen på politiska alternativ. Men var är i så fall reaktionerna? Vid sidan av uppmuntrande ord i högerpressen, i krönikor och på kultursidor, så har intresset hittills varit svalt. Inga konstkritiker har skrivit. Det är ett tecken på hur långt vi har gått i att anpassa oss efter den sociala ojämlikheten, att det ses som naturligt, rentav önskvärt, att behandla människor därefter.  

Men framförallt så tror jag att den resignerade hållningen beror på att Eternal Employment saknar den framtidsutsikt som tidigare kännetecknade den offentliga konsten. Det eventuellt oförutsägbara element som performance-aspekten innebär neutraliseras av verkets statiska form. Där performance-konsten bidrog till en mer dynamisk syn på konstnärsrollen och objektet, uppvisar Goldin + Sennebys verk, tvärtom, en regression till en förmodern arbetsdelning och syn på människan. Den historia som Statens Konstråd skriver i Göteborg är inte experimentell. Det är ännu ett kapitel om en socialt progressiv institution som ger vika för kortsiktighet och opportunism.

Not: Tidigare angavs att den anställde ska vistas på perrongen, vilket är fel. Enligt projektförslaget får hen röra sig fritt på hela stationen. Denna uppgift har korrigerats i artikeln. 

Comments (12)