Svar til George Morgenstern

«Antikunstens de-skilling er mest interessant som meta-infantile spredninger av våre offentlig tålbare følsomhetssoner og som strategi og brems mot de sosialt oppadstrebende gruppers tilegnelse av både borgerlig dannelse, gode manérer og akademisk dyktighet.»

«Antikunstens de-skilling er mest interessant som meta-infantile spredninger av våre offentlig tålbare følsomhetssoner og som strategi og brems mot de sosialt oppadstrebende gruppers tilegnelse av både borgerlig dannelse, gode manérer og akademisk dyktighet.»

Siste innlegg i debatten mellom Åsmund Thorkildsen og George Morgenstern etter Morgensterns åpne brev på kunstkritikk.no 31.03.06.


Kjære George,

Det siste først: Vi har ingen uenighet når det gjelder kunstnernes viktige rolle i definisjonen av kunstbegrepet. Gjennom sin praksis er de med og definerer og omdefinerer. Noen ganger også med verbale analyser av stor betydning. Skulle bare mangle… Men kunstnerrollen er utvannet og spredd og dens definisjonsmakt tidsvarende. Det er alltid omkostninger knyttet til devalueringer og valutasvingninger.

Men vi er uenige om annet. På meg virker det tankemønster du argumenter ut fra, som en like foreldet virkelighetsmodell som det å se verdens politiske konflikter i dag i termer av en ”kald krig”. Kunstverdenen og kulturen er blitt så mye mer komplisert og har økt slik i omfang siden 1939, at vi ikke lenger kan nøye øye oss med å skille mellom to sider, kunst og antikunst på den ene siden (som avantgarde og skikkelig kunst) og alt det andre som kitsch og håndverk/design på den annen.

Det er derfor en feillokalisering av og en forsimpling av min posisjon å forsøke å støte den ut i retning av design og håndverk. Det er helt riktig at jeg også oppholder meg i nærhet til disse fenomenene (som jeg opplever noe mer nyansert enn deg), men det er også tilfellet at jeg fortsatt beveger meg i retning av og opererer innen den del av det utvidede felt hvor kunsten er blitt konseptuell, selvreflekterende kritisk og diskursiv. Første gang jeg møtte en kald skulder (og heftig hoderysting) fra et lite ”kunstetablissement” i Oslo var da jeg i 1977 gikk teoretisk ut mot kunstens taushet og fornektet non-figurasjonsdogmet og annen modernistisk nonsens.

Siden vi to tidligere har delt side i kunstdebatter, har jeg tenkt igjennom hva den nåværende uenigheten bunner i. Jeg ser nå bort fra maktspillet ved kunsthøyskolen i Oslo og de organisasjonsteoretiske analyser du fremsetter i ditt siste brev. Det er ingenting å hente der i en kritikk av min posisjon. Jeg taler kun på vegne av meg selv; jeg er grunnleggende kritisk og opererer solo. Siden det overhodet ikke er snakk om noen konspirasjon eller at det legges planer og diskuterer utspill i lukkede rom: hvordan skal jeg kunne utføre et kupp når det skjer i full åpenhet og med bare meg som avsender? Som sagt tidligere; jeg beklager sterkt at folk opplever den nye ordningen som en tvang ovenfra. Jeg tviler ikke på at det er slik noen føler det. Det problemet må løses organisatorisk og jeg håper virkelig at det kan løses raskt. Men personlig har jeg ikke opplevet dette som tvang; de små administrative rutinene jeg er pålagt er lett forståelige og har ikke endret friheten i undervisningssituasjonen.

Det som interesserer meg her er forskjellen i våre holdninger til kunst. Din metafysikk virker på meg noe aristokratisk og litt gammeldags, europeisk, mens min holdning har ført meg i motsatt og mer demokratisk retning. Selv om jeg ikke er noen venstrevridd radiss, har det ikke gått meg hus forbi at det innen kunsten har foregått en frigjøring der tidligere undertrykte praksiser, med eller uten base i sosiale grupper, har krevet sin rett og at disse alltid har måttet kjempe mot den tradisjonelle, europeisk arkistokratiske holdningen. Jeg forstår det mer og mer slik at grunnen til at antikunsten har oppnådd status som en slags superkunst, har å gjøre med at den ikke var et opprør mot borgerligheten nedenfra, men ovenfra. Dada er snobb. Dadas de-skilling er en metaforisk og kjølig overstyrt form for omvendt pottetrening. Antikunstens de-skilling er mest interessant som meta-infantile spredninger av våre offentlig tålbare følsomhetssoner og som strategi og brems mot de sosialt oppadstrebende gruppers tilegnelse av både borgerlig dannelse, gode manérer og akademisk dyktighet. Denne strategien må sies å ha vært svært vellykket om enn med begrenset nedslagfelt. Alt det der er jeg med på og som du vet opptar denne perioden i kunsthistorien meg veldig. Følsomhetsområdet og kunnskapstilfanget er øket og jeg er blitt et rikere menneske. Det er både gripende og interessant å erfare den de-klassertes og verdimessig de-sentrertes fortvilelse og aggresjon uttrykt såkalt ”formløst” og hvordan disse relativt få personers individuelle frigjøring kunne skje ved å sette i spill røffe og ”lave” midler. Det ble ikke mindre givende da disse strategier ble videreført i form av motkultur, anti-konformisme og som løsninger på en mediumsbasert forstoppelse. Det er derfor spesielt patetisk og ikke så lite trist å se noen av de barnslige og anonyme innspillene til denne debatten, signert for eksempel A. Cravan. Arthur Cravan er grunnfagspensum i kunsthistorie og hvis man ikke er kommet lenger blant kunstakademiets riddere enn å forsøke å brife med så kule pseudonymer, er det jammen på tide med litt personlig og kunnskapsmessig utvikling. A. Cravan var jo som kjent også bokser, og jeg trodde virkelig at man hadde sluttet å slå i St. Olavs gate.

Så til håndverk, design og skill. Jeg tror du undervurderer disse fenomenene. Håndverk er gjerne knyttet til dyktighet og levringsevne, og selvfølgelig også til kunstakademiets akademisme. Ut fra en neo-neo-dadaistisk enten-eller logikk, er dette selvfølgelig en fryktelig tanke. Og ja, jeg har også fått med meg at det i de siste snaue hundre års kunst har vært en tendens til de-skilling. (Skjønt det er et åpent spørsmål om for eksempel Rauschenbergs combines virkelig viser manglende skill eller er briljante uttrykk for en uvøren formbeherskelse, noe bare svært få har evnen til å utføre. Det er også et åpent spørsmål om ikke håndverk og erstatningsmedium – nærmere bestemt glassmaleri for det fotografiske – er meningsbærende elementer i Duchamps Store Glass). Men for enkelthets skyld, la oss i denne debatten være enige i at noen av modernismens viktigste frembringelser benyttet seg av de-skilling. Men de-skilling som demokratisk, emansipatorisk prinsipp, at den manglende ”skill” som alle amatører og hobbykunstnere så sympatisk viser, er ikke trukket inn i varmen hos ny-avantgardenes kalde krigere.

Det er imidlertid ett kunsthistorisk fenomen jeg synes vi skal gjøre våre studenter kjent med, og det er at ”skill” i form av håndverksmessig dyktighet og alternativ formsans har vært med å utvide kunstens virkefelt, og da har både folkelige uttrykk, kvinners tradisjonelle arbeid, outsideres og bygdekunstnernes dyktighet vært virksomme. Man kan meditere og glede seg over den håndverksmessige dyktighet en snekker viser når han superraskt kan spikre i mønster av en rosett eller en treskjærer kan trylle frem nesten utrolige former av et emne. Og noen ganger møtes merkelig nok design og skill, på en måte som gjør at jeg ber deg revurdere den ensidige vektleggelsen av de-skilling i definisjon av kunstbegrepet. Det er greit nok at ikke alle som arbeider med møbelskulptur er like dyktige håndverkere eller designere som Richard Artschwager, men de (enten de heter Levine, Koons eller Kostabi) operer da som designere, som er noe mer enn bare idémessig og verbalt snekkeri (diskursivt og konseptuelt). Å hevde at for eksempel neo geo kunsten og det meste av appropriasjonskunsten er preget av de-skilling, selv om noen av kunstnerne skulle hatt ti tommeltotter, er vel å trekke det litt langt. Apppropriasjon som metode medfører at både skill og de-skill kan etterlignes og arbeidet settes bort, og det er en tilfeldighet om kunstnerne selv er i stand til å utføre oppdraget. Slike kunstnere velger, og de har den dyktighet som skal til for å skille skill fra de-skilling. Ofte er dette et karrierespørsmål. En begavet maler (med skill) kan tidlig i karrieren male en annens malerier, mens han når karrieren skyter fart og etterspørselen og PR-arbeidet øker, ansetter yngre assistenter for å male sine. Dette er et spill opp mot markedslogikken, og som sådant ganske opplysende. Et annet meget sentralt poeng med de-skilling i moderne og nyere kunst – som du unnlater å kommentere – er knyttet til stil. De-skilling er blitt en av mange valgbare måter å lage kunst på. Å være flytende sprogbrukere av stilelementer og stilkomplekser, er ikke et uttrykk for faktisk de-skilling, men utgjør en ny type ferdighet.

De-skilling og kunst, George:

Michelangelo, de-skilling?
Picasso, de-skilling?
Per Palle Storm, de-skilling?
Elena Engelsen, de-skilling?
Roald Kyllingstad, de-skilling?
Sven Påhlsson, de-skilling?
Richard Artschwager, de-skilling?
Dale Chihuly, de-skilling?
Daniel Østvold, de-skilling?
Willem de Kooning, de-skilling?
Fairfield Porter, de-skilling?
Paul Cadmus, de-skilling?
Miriam Schapiro, de-skilling?
Ulla-Mari Brantenberg, de-skilling?
Philip Taffee, de-skilling?
David Hockney, de-skilling?
Wendell Castle, de-skilling?
Richard Estes, de-skilling?
Thomas Joshua Cooper, de-skilling?
Josiah McElheny!!!!, de-skilling ???
Piet Mondrian, de-skilling? (Har du prøvd å male et?)
Allen Adams, de-skilling?
Gwen John, de-skilling?

Ærlig talt George, _give me a break_… Du nevner Picasso – de-skilling? Har du sluttet å se på bilder?

Også var det dette med keramikerne. Det er klart at mange keramikere er håndverksmessig meget dyktige, at det hos dem akkurat som hos mange malere er en direkte sammenheng mellom håndens evner og det utsøkte resultat. Mye av nyere tids keramikk er akkurat like preget av de-skilling – når dette ses som uttrykk for en valgt følsomhet – som billedkunstneres. I billedkunst og keramikk opptrer ofte de-skilling som uttrykk for en utsøkt stil- og formsans eller som stilendring. Men det finnes også ledende keramikere som i likhet med noen samtidskunstnere med strenge krav til håndverksmessig utførelse – enten denne er akademisk korrekt eller funky røfff – nøyer seg med å tegne, designe, planlegge: sjekk bare studioprogrammene til for eksempel Saxbo, Orrefors og Gustavsberg, håndlavet, men ikke alltid av formgiveren selv. Artus van Briggle kunne bruke støpeformer for å mangfoldiggjøre sine beste arbeider. Så også her møtes billedkunstner og kunsthåndverker, i rollen som designer av kunstverk. Og husk, for meg er designer ikke et negativt, smalt begrep.

Du vet like godt som meg at det er forstyrrende for din dikotomi at jeg skriver på denne måten om kunst, og du røper deg litt når du om min beskrivelse av det estetiske og kunstneriske i et keramisk arbeid – ved å spille keramikere ut mot kunstmagistere (hørt’n før?) – sier at det ikke engang er sikkert at en keramiker vil kjenne seg igjen… Fint, for da er det altså minst to måter å snakke om keramikk på, og da begynner vi nesten å nærme oss kunst, for den var jo også lenge taus, men så begynte man å snakke om den, og vips så var kunst bare det man kunne snakke mye om. Jo mer man kan si, jo mer er det kunst. Jeg beklager at jeg ikke får hjelp av deg i denne snakkingen av keramikken.

Din uvilje til å snakke om det som truer den asymmetriske todelingen, er etter min mening ikke heldig for den frie og åpne undervisningen ved kunsthøyskolen i Oslo. Det er akkurat her kunstsyn er knyttet opp mot administrasjonsform. Særlig trist er dette når det gjelder den del av undervisningen som er kunsthistorisk, kritisk og teoretisk. For det håndverksmessige må jo ivaretas av hvert mediums spesialister – grafikk, skulptur, video og keramikk har veldig krevende verkstedsdisipliner. Det er dette som er grunnen til at jeg også prinsipielt er tilhenger av at arkitekturteorien og historien skulle vært en del av det felles undervisningstilbud ved skolen. For ikke bare vil studentene ved kunsthøyskolen ha generell nytte av den historiske og mer aktuelle diskursen innen området byggekunst og urbanisme, de vil også kunne få klarlagt problemstillinger rundt noen av sine egne arbeider. Mange samtidskunstnere arbeider jo med temaer hentet fra arkitektur og urbanisme/environment. Og det finnes ganske uutforskede koblinger som vil kunne tilføre kunnskap og fortrolighet til vår refleksjon over nyere billedkunst og kunsthåndverk. For eksempel å lese ornamentikkproblematikken (struktur vs. overflate, nødvendig vs. overflødig, opprinnelig vs etterfølgende) ikke bare mot Adolf Loos’ tekster, men også f.eks. mot Gottfried Sempers. Og jeg er temmelig sikker på at forståelsen av 1960-tallets bruk av rene, glatte flater, moduler, standarder, ville tjent meget på å bli lest mot for eksempel Richard Neutras fysiologisk, nevrofenomenologiske og psykoanalytiske refleksjoner omkring tegningen av individuelt tilpassede eneboliger, i boken Survival Through Design, fra 1954. Og det er mer å hente der, for eksempel vil man møte utfordringen å finne designbegrepet knyttet til forestillingen om ”sjel”. – I Ullevålsveien prøver vi etter fattig evne å holde hele dette spekteret oppe for bevisstheten.

La oss se litt stort på det George, ikke la en vanskelig administrativ situasjon begrense den frie refleksjon og kritiske diskurs om kunstartene. Noen ganger er faktisk more, more. Studentene fortjener denne generøsiteten. Og jeg har satt pris på å kunne diskutere utfordrende spørsmål omkring kunst og kultur med deg. Det er langt flere områder vi har touchet inn på som kunne vært diskutert, men jeg anser meg som ferdig i denne omgang.

De beste hilsener fra

Åsmund


Debatten mellom George Morgenstern og Åsmund Thorkildsen:

Åpent brev til Åsmund Thorkildsen, George Morgenstern, 31 mars, 2006

Mot kunst, svar til George Morgenstern, Åsmund Thorkildsen, 5 mai, 2006

Svar til Åsmund Thorkildsen, George Morgenstern, 15 mai, 2006

Comments (6)