Kunst som gave

Marianne Heier bruker sin kunstneriske virksomhet til å gi bort gaver. Men gavene blir ikke udelt positivt mottatt. Hennes siste gave er et nytt pauserom for museumsvertene ved Nasjonalgalleriet, som er en del av Nasjonalmuseet.

Sentralt i Marianne Heiers utstilling Crew står et arbeid som tar utgangspunkt i en gave. Gaven er gitt fra Heier til Nasjonalmuseet for Kunst, og består i påkostningen av et nytt pauserom for museumsvertene ved Nasjonalgalleriet, som er en del av Nasjonalmuseet, hvor Heier selv inntil nylig har arbeidet som vert.t. For egne penger har hun engasjert to arkitekter som har planlagt et fantasifullt og moderne oppholdsom som skal erstatte de relativt enkle lokalene som ble brukt til dette tidligere. Samtidig som gaven fungerer som et bidrag til vertene, er den også et spark til institusjonen, som har langt mer moderne pauselokaler for ansatte i høyere stillinger, andre steder i museet.

Som en del av prosjektet har Heier laget en film hvor hun intervjuer tidligere museumsvert-kolleger fra Kunstindustrimuseet. Her forteller vertene, som er nyutdannede kunstnere og akademikere, om sine egentlige interesser og talenter som de dyrker utenfor arbeidstiden, og som de håper å kunne leve av på sikt. Slik blir vi minnet om spriket mellom vertenes kompetanse og deres relativt enkle arbeidsoppgaver. På denne måten fungerer Crew også som en dokumentasjon over et voksende fenomen, nemlig overproduksjonen av kunstnere og humanister fra utdannelsesinstitusjonene, og mangelen på relevante stillinger disse kan tre inn i samfunnet.

Det er også vist tidligere arbeider i utstillingen, i form av fotografier med forklarende tekster. Et av dem er et prosjekt Heier gjennomførte i Milano i 2000. Her ble betrakteren stilt ovenfor en stor haug med 1000-Lire-sedler som Heier månedene i forveien hadde tjent på forskjellige småjobber. Seddelhaugen var omsluttet av et tett gardin, og galleripersonalet hadde instruks om ikke å hindre de besøkende i å ta med seg noe av pengene. Om de gjorde det var opp til deres egen samvittighet, et dilemma som kanskje ble enda sterkere hvis man leste en vedlagt tekst om hvordan kunstneren hadde ervervet dem.

Arbeid, ervervelse av verdier, og donasjonen av disse til forskjellige formål er et gjennomgående tema i flere av Heiers prosjekter. Tidligere i år ga hun over 46.000 kroner, tjent på småjobber i servicebransjen og i helsevesenet, til det non-profitbaserte kunstnerdrevne galleriet Sparwasser HQ i Berlin, som et bidrag til oppussing av lokalene. At Heier valgte å bruke sin utstilling til å finansiere en utbedring av lokalene for senere brukere, ble ikke udelt ble positivt mottatt av de ansvarlige bak galleriet. De ble såret over bidraget, som også impliserte en kritikk av forholdene ved utstillingsstedet.

Heiers prosjekter fungerer både som rent økonomiske eller materielle donasjoner, og som symbolske handlinger. I tillegg til gavenes faktiske betydning for mottakeren, kan de også vekke generelle refleksjoner omkring verdier i videre forstand og kunstneres delaktighet i en større sosial virkelighet. Den franske antropologi-klassikeren Gaven av Marcel Mauss – der såkalte primitive samfunns gaveøkonomi settes opp mot kapitalismens bytteøkonomi – kan gi perspektiver på Heiers prosjekter, og hvordan de utfordrer vanlige økonomiske samhandlingsformer. I en gaveøkonomi fungerer gavens langsiktige virkning som et gjensidig forpliktende bindemiddel mellom samfunnsmedlemmene, noe som står i sterk kontrast til den umiddelbare utvekslingen av verdier i vår egen selvsentrerte og atomiserte konsumkultur.

Kanskje kan forargelsen som flere av gave-mottakerne har gitt uttrykk for, være et resultat av det ukonvensjonelle ved transaksjonene Heier setter i gang. Heiers gaver hører på en måte ikke hjemme i det økonomiske systemet vi alle kjenner. På den annen side kan reaksjonene også være et resultat av at Heier – på tross av sin imponerende og utvilsomt ektefølte generøsitet – muligens kan komme i skade for å forveksle sine egne standarder for trivsel med andres.

Men uansett om mottagerne av Heiers gaver er fornøyde med dem eller ikke (noe de fleste av dem helt sikkert er), setter arbeidene søkelys på de økonomiske forholdene til forskjellige aktører i samfunnet. At Heier faktisk finansierer prosjektene gjennom eget arbeid i ordinære stillinger og at gavene ikke er skaffet til veie gjennom sponsing eller selskapelig fundraising, er helt avgjørende for hvordan de fungerer. Heier stiller sin egen kropp og sin egen tid til rådighet i prosjektene sine, som sånn sett ikke bare omfatter selve gavene, men også måten hun har skaffet midlene på. Ved at kunstnerens egen hverdag trekkes inn som en del av verket gir hun dem paradoksalt nok en personlig og nesten biografisk dimensjon. De tross alt relativt beskjedne beløpene hun donerer, speiler de økonomiske ressursene en vanlig ansatt er i stand til å skaffe til veie, utover utgiftene til sitt eget livsopphold.

Comments (4)