Kulturetaten var positiv til skulpturparken fra starten

Kulturetaten stilte seg i 2006 positiv til ideen om å anlegge en skogsskulpturpark på Ekeberg, skriver avdelingsdirektør Lise Mjøs i Oslo kommune, Kulturetaten.

Tony Cragg, Cast Glances. Foto fra Ekebergskulptur.no.

Kunstkritikk har 11.11. en kommentar til Dagsavisens to oppslag i forrige uke om skulptur- og kulturminneparken på Ekeberg og Kulturetatens uttalelse til de opprinnelige parkplanene.

Kulturetaten stilte seg i 2006 meget positiv til selve ideen om å anlegge en skogsskulpturpark på Ekeberg. Derimot uttalte etaten seg kritisk (som det går fram av sitatene på Kunstkritikk) til parkens kunstfaglige konsept med kvinner som tematikk. For å sikre Oslo kommunes innflytelse på valg av kunst som skulle plasseres på kommunens egen eiendom foreslo etaten å opprette et kunstfaglig utvalg.

Etatens uttalelse ble tatt til følge av byrådsavdelingen, og i 2009 ble det inngått en avtale med Christian Ludens Ringnes stiftelse om å organisere et forprosjekt med en rekke arbeidsgrupper, bl.a. en kunstfaglig gruppe. Gruppen hadde som mandat å utarbeide «et særskilt skulpturfaglig konsept, med utgangspunkt i det feminine, som sikrer kvalitet og mangfold slik at parken på lang sikt framstår som en unikt anlegg, både nasjonalt og internasjonalt.»

Det kunstfaglige utvalget har vært ledet av direktør for avdeling kunst i Kulturetaten. I tillegg består utvalget av en kunsthistoriker fra Kulturetaten, to representanter fra stiftelsen og to billedkunstnere. Sammen har utvalget over flere år utviklet et kunstfaglig konsept og har nå anbefalt hvilke 25 skulpturer som skal utplasseres i parken i første omgang. Oslo kommune v/Kulturetaten har godkjent disse 25, som omfatter både figurative, moderne og stedstilpassede verk som spiller på lag med naturen og omgivelsene og bidrar til unike natur- og kulturopplevelser.

Vi er ikke i stand til å se at dette representerer noe «hårreisende eksempel på overkjøring av fagkompetanse», slik Dagsavisen og Kunstkritikk skriver. Tvert imot, i de 5 årene siden Kulturetatens uttalelse ble skrevet har de opprinnelige planene blitt endret helt i tråd med våre anbefalinger. Dette er vi svært fornøyd med, og vi ser fram til at Oslos befolkning får et flott rekreasjonsområde med muligheter for å oppleve natur, kulturminner og kunst av høy kvalitet.

Avslutningsvis: Kunstkritikk mener at denne saken vitner om «en skremmende munnkurvskultur i Oslo kommune», og hevder at Kulturetatens uttalelse først er blitt tilgjengelig for offentligheten etter at Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen og partiet Rødt klaget «hemmeligholdet» inn for Fylkesmannen. Dette er ikke riktig, Folkeaksjonen ba om og fikk innsyn i uttalelsen tidligere i høst, helt uten noen form for klage.

Lise Mjøs, direktør for avdeling kunst i Kulturetaten

Comments