«Public sphere doesn’t exist»

Torsdag og fredag arrangerte Rogaland kunstsenter og Stavanger2008 symposiet Site and Art, om kunst og sted fra kunstnernes perspektiv og om instrumentelle muligheter og utfordringer.

Torsdag og fredag arrangerte Rogaland kunstsenter og Stavanger2008 symposiet Site and Art, om kunst og sted fra kunstnernes perspektiv og om instrumentelle muligheter og utfordringer. Filosofen Oliver Marchart avsluttet første dag med påstanden «Public sphere doesn’t exist».

Torunn Larsen (Rogaland kunstsenter) åpner dag to av symposiet Site and Art på Tou Scene, Stavanger

Lars Ramberg, Jeanne van Heeswijk, Angus Farquhar, Alfredo Jaar og Vito Acconci er kunstnere som antageligvis kun har to ting til felles; de kan plasseres inn under den nokså vidstrakte headingen Site and Art, og de er alle dyktige formidlere av sine egne prosjekter. Spranget mellom Acconcis virtuelle virkelighet og van Heeswijks bydelsprosjekter kunne ha sprengt publikums mulighet til å reflektere over tematikken, men i stedet gjorde det oss oppmerksomme på den uendelighet av utfordringer og muligheter vi står overfor når vi snakker om kunst i offentlig rom.

Det er ikke helt riktig at Oliver Marchart avviser eksistensen av public sphere. Det han sier er at den offentlige sfæren oppstår gjennom antagonisme, uenighet, kamp og fiendskap. Den er ikke et fast og avgrenset rom som ligger klart til å bli fylt opp av for eksempel kunstneriske objekter. Den offentlige sfære er et mellomrom, noe som oppstår mellom mennesker i det de er i strid med hverandre, i det de fremmer uforenelige meninger og synspunkter.

Marcharts abstrakte og mellommenneskelige sfære kunne man finne igjen i flere av de kunstneriske prosjektene som ble vist fram. Jeanne van Heeswijk, som heller velger å kalle seg selv mediator – mellomann – enn kunstner, er mer opptatt av å synliggjøre og forfølge relasjonelle konflikter og samspill, enn av å konkretisering egen kunstnerisk praksis. Lars Ramberg omtaler seg selv på en liknende måte når han ser seg som en representant for folket forstått som en uendelighet av individuelle forskjeller. Hans katalysatorevne gjør ham i stand til å snakke høyt om det alle hvisker om: «Zweifel!»

Dag to handlet i stor grad om bruk av kunst i by- og stedsutvikling. Lewis Biggs snakket om Liverpool, Inger Blix Kvammen om Barentsregionen, mens Tone Hansen, Per Gunner Tverbakk og Jørn Mortensen hadde Oslo og som fokusområde. Imidlertid kommer også disse foredragsholderne fra kunstfeltet, ingen av dem har sitt daglige virke innenfor byplanlegging eller politikk. Resultatet ble at stedet og rommet også denne dagen ble belyst på kunstens premisser.

Og kanskje er det derfor Mortensens avsluttende kommentar spilte så godt opp mot Marcharts tanker om den offentlige sfæren. Skal kunsten ha en selvstendig kritisk stemme i et gjennomkapitalisert offentlig rom må den gjøre det umulige, eller i følge Jørn Mortensen; forsvinne – .

Men gjennom de ulike prosjektpresentasjonene viste dette symposiet oss også en mindre fatalistisk løsning, en mulighet som handler om at stedsspesifikk kunst kan bedrive sin anarkistiske geriljavirksomhet på kryss og tvers av konvensjonelle grenser og verdihierarkier. At den stedsspesifikke kunsten kan skape sitt eget landskap, temporære mulighetsrom, offentlige sfærer, mellommenneskelige møtesteder.

Comments