Meet the parents

Becherparets industritypologier samspiller ypperlig med salene i Nasjonalgalleriets nymalte førsteetasje.

Becherparets industritypologier samspiller ypperlig med salene i Nasjonalgalleriets nymalte førsteetasje. De to har fostret en av de mest suksessrike tendensene i samtidsfotografiet, med sterke spor også i norsk foto. Kanskje det nå er på tide med et lite oppgjør med denne saklige, men også nokså konvensjonelle tilnærmingen til fotomediet?


Tommy Olsson proklamerte for et par uker siden at «mor» var i byen, i sin anmeldelse Yoko Ono-utstillingen i Billedkunst. Det er fristende å føye til at et «foreldrepar» nå er kommet til byen, med det tyske fotograf-ekteparet Bernd og Hilla Bechers utstilling i Oslo. Men sitt veldig stringente og (kanskje litt krampaktig) saklige fotografiske prosjekt, hvor de viser industriarkitektur fra omkring forrige århundreskifte, har disse fått en lang rekke etterfølgere også i det norske foto- og fotokunstmiljøet. Deres besøk i Norge kan dermed være et påskudd, ikke bare for å stifte nærmere bekjentskap med ett av de mest innflytelsesrike og omdiskuterte fotografiske prosjektene i etterkrigskunsten, men også for å gjøre seg noen tanker omkring den ikke ubetydelige Becherinnflytelsen i norsk fotografi.

Nasjonalgalleriets paradesaler i nytt lys
Det er ikke hver dag de store salene i førsteetasje i Nasjonalgalleriet i sin helhet er viet en utstilling med samtidskunst. At Becherparet nå vises her, kan sees i sammenheng med det nye Nasjonalmuseet for Kunsts forsøk på å bryte ned tradisjonelle kunstneriske skillelinjer, ikke minst i den institusjonelle kunstpresentasjonen. Det en glede å se Becherparets arbeider i det som i mine øyne etter oppussingen fremstår som noen av de flotteste kunstgalleriene i landet (jeg snakker her om første etasje – andre etasje er en annen diskusjon, som jeg skal la ligge i denne sammenhengen). Selv om rammen for utstillingen er litt palass-aktig og pompøs, er det viktig og relevant at disse arbeidene vises også utenfor den hvite kuben. Det historiske suset i rommene er langt fra malplassert i forbindelse med Becherparets prosjekt. Industriarkitekturen i deres arbeider, som blant annet består av gruver, vanntårn og pukkverk, er faktisk i mange tilfeller fra samme periode som Nasjonalgalleriets klassisistiske arkitektur. Denne ustillingsrammen blir også en påminnelse om et paradoks knyttet til deres arbeider, nemlig at de like mye kan sees som et gammelmodig encyklopedisk arkiveringsprosjekt som en del av samtidskunsten i mer snever forstand, med deres repetetive, og strengt «konseptuelle» tilnærming til industriarkitekturen.

I utstillingen på Nasjonalgalleriet, ble jeg ellers positivt overrasket over å se et nytt rom som tidligere har vært brukt til administrasjon og som har vært lukket for publikum. Tretaket og keramikkflisene på gulvet i dette rommet, som egentlig ble laget for å vise gotisk skulptur, fungerer overraskende bra sammen med Becherparets sort/hvitt-fotografier, og rommet fremstår som en berikelse til Oslos ellers ofte litt kjedelige samtidskunstgallerier. Denne ustillingen er i det hele tatt hengt med sans for de rene linjene og dessuten systematikken i Becherparets arbeider. Hver av salene viser forskjellige aspekter av Becherparets kunstnerskap. I hovedsalen henger de såkalte typologiene, som gjennom serier på tolv arbeider belyser bestemte konstruksjonstyper, hengt i et slags sjakkbrettmønster på galleriveggen. Innenfor typologiene kan man sammenlikne de forskjellige industrielle strukturene, og se de utallige variasjonene innenfor hver enkelt bygningstype, samtidig som vi blir gjort oppmerksom på fellestrekkene som binder dem sammen. Man kan snakke om en «platonsk» dimensjon ved verkene, i kraft av at de tydeliggjør de allmenne, nærmest ideelle sidene ved de forskjellige industrielle installasjonene. Typologiene er viet stor plass i utstillingen, og har fått tilstrekkelig pusterom til at det nøkterne uttrykket kommer til sin rett.

I de andre rommene henger mindre, ikke fullt så monumentale serier, inkludert en gruppe fotografier som viser oversiktsbilder over komplekse industrianlegg. I disse er omkringliggende urbane eller landlige miljøer også inkludert sammen med fabrikkene. I ett bilde er for eksempel en kirkegård tatt med i forgrunnen, noe som trekker assosiasjoner til industrihistorie og samfunnsforhold mer generelt, på en måte som er utypisk for Becherparets arbeider.

Objektivt fotografi
Noe av det mest slående ved Becherparets fotografier, også slik de fremstår på denne utstillingen, er den nesten ufattelige konsekvensen som har preget deres prosjekt siden det ble påbegynt for snart femti år siden. Sent på 50-tallet begynte de å fotografere tysk industriarkitektur med en direkte, saklig innfallsvinkel, inspirert blant annet av Neue Sachlichkeit-fotografiet og spesielt arbeidene til Albert Renger-Patszch og August Sander, som var fremtredende representanter her. Becherparet utvidet raskt motivkretsen til å omfatte også industrielle installasjoner i Frankrike og BeNeLux-landene, og dessuten England. Senere har de også fotografert en rekke tilsvarende installasjoner på det amerikanske kontinentet, og på utstillingen finner vi eksempler på alle disse fasene . På den ene siden kan man se arbeidene deres som et slags fotografisk bevaringsarbeid, hvor de forsøker å fastholde industrielle fenomener, i det disse er i ferd med å gå over i historien. Industrien har for øvrig vært viktig for Becherparet selv på et mer personlig nivå, i og med at de selv er vokst opp i industrialiserte distrikter i Tyskland, og man kan på den bakgrunn også se en biografisk side ved prosjektet deres. Men et underliggende aspekt ved prosjektet, er at den kliniske, saklige beskrivelsen av det industrielle også underbygger en bestemt, egentlig svært tradisjonalistisk forståelse av fotografiet som funksjonelt representasjonsmedium. Like mye som Becherparet understreker det logiske og rasjonelle i de industrielle installasjonene, viderefører de en teknologisk og relativt ukritisk forståelse av fotografisk objektivitet.

Mange vil dessuten oppleve noe besettende og manisk i Becherparets tilsynelatende endeløse forsøk på å presentere universelle industriarketyper. Man kan til og med se deres fullstendig følelseskalde og avsondrete beskrivelse av det industrielle som en direkte fortrengning av «traumatiske» sider ved industrialiseringen av det moderne samfunnet, i kriger, så vel som andre sammenhenger (de som er interessert i dette aspektet, kan lese min artikkel «Traumatiske Utopier» i februarutgaven av Le Monde Diplomatique Norden). I det hele tatt er det påfallende hvordan dette fotografiske prosjektet langt på vei fjerner industrien – og implisitt også fotografisk representasjon – fra enhver historisk eller sosial kontekst. Dette aspektet blir særlig tydelig i sammenlikning med den lange rekken av kunstneriske prosjekter som de siste tiårene nettopp har problematisert og historisert fotografisk representasjon, og pekt på underliggende ideologiske og diskursive føringer i tilknytning til dette.

Becherelevene
Hvis man skal gjøre seg noen betraktninger over hvilken innflytelse Becherparet har hatt på samtidskunsten, og spesielt her i Norge, er det selvfølgelig viktig å nevne deres elever, som på 1980- og 90-tallet fikk en sentral rolle på den internasjonale kunstscenen, etter hvert også inkludert den norske. Det saklige fotografiske blikket, som de var med på å skape presedens for, finner man igjen i arbeidene til norske fotografer som for eksempel Mette Tronvoll, Vegard Moen og Eline Mugaas. Men Becherelevene, og særlig Thomas Struth, Candida Höfer og Andreas Gursky, har også satt sitt preg på norsk kunst ved at de er blitt innkjøpt en masse av de fleste store kunstinstitusjoner her til lands.

Deres voldsomme gjennombrudd, både her i Norge og internasjonalt, har vært mulig ikke minst fordi en ivrig garde av kunstskribenter og kuratorer, støttet av enkelte uttalelser av kunstnerne selv, har skrevet dem inn i forskjellige kritiske avantgardetradisjoner, og på den måten gitt dem kunstnerisk legitimitet og aktualitet. Det er fristende å mistenke denne resepsjonen for å være like opptatt av å markedsføre et salgbart produkt, som å faktisk forstå og analysere bildene, som mange vil si først og fremst viderefører tradisjonelle fotografiske idealer. Kanskje er det heller ikke tilfeldig at gjennombruddet til denne strømningen faller sammen med oppblomstringen av ny-konservatismen tidlig på 80-tallet, og en ny interesse for mer tradisjonelle kulturelle idealer.

Et annet aspekt ved Becherskolens gjennombrudd er at den har bidratt til at fotografiet i dag langt på vei har erstattet maleriet som vår tids salongkunst. En teknologisk nyvinning som var med på å skape bakgrunnen for dette, også ved at den har gjort det mulig å omsette fotografier for millionbeløp, er muligheten for å trykke fotografi i monumentale formater, i farge. Portrettene til Thomas Ruff, en annen av Becherelevene, fra 80-tallet var de første som ble produsert i storformat og i farger. Det er riktignok mye som tyder på at denne ballongen i dag er i ferd med å sprekke, men det saklige fotografiets markedssuksess er uansett en viktig del av virkningshistorien til Becherparets arbeider, også slik denne har manifestert seg i norsk kunst.

Kritisk fotografi-bevissthet
En mulig forklaring på Becherskolens markerte nedslag i norsk kunst kan være at den spiller opp mot enkelte seiglivede forestillinger her, nemlig at kunsten, nærmest som en tom beholder, direkte kan representere virkeligheten, enten som bærer av et «emosjonelt» uttrykk, eller en saklig dokumentarisk skildring. Becherfotografiets appell i Norge blir lett å forstå i lys av denne tradisjonen, og på bakgrunn av den relativt naive holdningen vi her til lands har hatt til kunstnerisk representasjon. Importen av det saklige fotografiet har vært en lettvint løsning for mange i norsk kunst, men dette har samtidig gått på bekostning av en bred integrering av genuint konseptuelle strategier i fotografiet, og en kritisk undersøkelse av grunnlaget for fotografisk mediering.

Den kanadiske foto-kunstneren Jeff Wall, som har vært en pioner innenfor den kritiske utforskningen av fotografisk representasjon, påpekte i et foredrag han holdt for et drøyt halvår siden på Astrup Fearnley museet, at det i dag ikke lenger er nødvendig å problematisere fotografisk realisme på samme måte som tidligere. Dette fordi en kritisk bevissthet knyttet til dette allerede er internalisert som en ryggmargsrefleks hos kunstpublikum, etter årtier med knallhard fotografisk dekonstruksjon, i alle fall i amerikansk kunst. Når Bernd og Hilla Becher nå stiller ut på Nasjonalgalleriet, kan man spørre seg om en tilsvarende kritisk bevissthet er innarbeidet også i vår hjemlige kunstoffentlighet (i den grad man har ønsket å problematisere fotografisk realisme her i det hele tatt). I forhold til norsk fotografi – og jeg oppfordrer de som måtte føle seg truffet til å motbevise dette – har jeg en følelse av at denne typen kritisk gjennomgang, eller sunne «pubertet», aldri har funnet sted overfor fotografiske forbilder. Dette er i alle fall tilfelle hvis man ser bort fra åpenbare unntak som Vibeke Tandberg og Torbjørn Rødland, som om noe kunne innledet et opprør ovenfor sine «postmoderne» forbilder fra New York-fotografiet på 80-tallet. Mye tyder på at norsk fotografi i dag, i blant under dekke av en vag «teknologisk» oppdaterthet, er en arena for gammeldagse forestillinger om representasjon og ekspressivitet, som i foregående generasjon ble holdt i hevd i maleriet.

Jeg føler for min del at mange norske fotografer med fordel kritisk kunne gjennomgått hvilke stilmessige og sjangermessige forbilder man følger, og hvorfor, og under hvilke forutsetninger man gjør dette. Det er interessant, samtidig som man anvender fotografiet, å spørre seg hvilke sosiale, diskursive eller politiske undertoner som medbestemmer oppfattelsen av fotografisk realisme. Dette særlig i og med at vi lever i en kultur hvor fotografisk representasjon, i en eller annen form, for lengst har erstattet faktisk erfaring som hovedkilde for kunnskap om virkeligheten utenfor våre umiddelbare omgivelser.

Comments (12)