Åpent brev til Åsmund Thorkildsen fra George Morgenstern

Tidligere i år skrev Åsmund Thorkildsen et essay for Diplomutstillingen for Kunstfag på Kunsthøyskolen i Oslo.

Tidligere i år skrev Åsmund Thorkildsen et essay for Diplomutstillingen for Kunstfag på Kunsthøyskolen i Oslo. I dette åpne brevet fra George Morgenstern imøtegår han det han ser som Thorkildsens manifest for sammenslåingen av akademiet og SHKS under KHIO. Morgenstern mener Thorkildsens ideer om ett stort kunstfelt ender med en gedigen generalisering som går ut over de enkelte disiplinene.

Kjære Åsmund,


Det var med forundring og skuffelse at jeg nylig leste ditt forord til katalogen for hovedfagutstillingen på Kunst- og håndverksskolen, eller KHIOs fakultet for visuell kunst, som det nå heter. Ditt standpunkt i debatten om Kunstakademiet er ikke lenger å ta feil av. Det du har skrevet er rett og slett et manifest for sammenslåingen av akademiet og SHKS under KHIO. Om ikke annet har du bragt lykke til KHIOs ledelse og gitt rektor en tekst han har kunnet bruke til forsvar imot protestene mot nedleggelsen av SKA. Det vekket nok munterhet å lese din nedlatende karakteristikk av protestene fra akademiet og «eksterne våpendragere» med «en beskyttelsesmur i retorikk». For min del var dette lite underholdende lesning, og du kan herved regne meg blant SKAs eksterne beskyttere. Jeg begynner med innledningen, som både skal gi et bilde av dagens kunstsituasjon og innenforstått et grunnlag for nedleggelsen av et selvstendig kunstakademi.

Kunsthåndverk, mediumbaserte uttrykk innen tradisjonene for metall, tekstil, keramikk or porselen, maleri, skulptur, nyere medier som fotografi med alle blandingsteknikkene og en mer eller mindre uttalt konseptuell tilnærmelse, appropriasjonsmetoder eller avantgarde strategier i forhold til tingene, finnes nå samlet i ett stort felt der ulike praksiser, bruk og resepsjon av disse er med å definere stadig skiftende posisjoner. Feltet er stort siden vi nå står og skuer utover en virkeflate som ble utviklet og utvidet gjennom modernismens forskjellige faser, et utbredelsesfenomen som ble sterkt intensivert gjennom 1950- 60- 70-tallets brytninger med så vel samfunn som kunstliv, en vidtrekkende arena som ble konsolidert gjennom 1980-tallets ny-dystre, ny-neo-avantgarde, sexpolitiserte praksiser og body art. Denne arenaen utgjør nå et stadig spredende, men utfordrende, mangfoldig og forvirrende sted[…] Verbalopphopningen og kompleksiteten i denne innledende beskrivelsen er et bilde på situasjonen.

Så vi har et felt. Et stort felt. Som rommer ulike typer praksis, strategier og midler. Disse ulike ting er på sin side med på å definere stadig skriftende posisjoner. Det første spørsmålet som melder seg her er: Hva er det som gjør alle disse forskjellige ting og skiftende posisjoner til ett felt? Ulikheter forsvinner ikke simpelthen ved å skifte betegnelser, der det store feltet plutselig blir en vidtrekkende arena, mangfoldig og forvirrende som den er. Verbalopphopningen er som du sier kanskje et bilde på situasjonen, men den kjennetegner i hvert fall din beskrivelse. Hva er dette store feltet for noe? Hva skulle likheten være mellom disse ulike ting, slik at det gir mening å si at de utgjør ett stort felt?

[Debatten om KHIO] kunne tyde på at det de drev med i St. Olavsgate (SKA) var noe ganske annet enn det man drev med i Ullevålsveien (SHKS) og at skillet gikk omtrent langs grensene der den tidlige modernismen forsøkte å skape en unik posisjon for den hensiktsløse kunsten, som skulle være fri til forskjell fra den håndverksbaserte som tjente en hensikt og dermed skulle være mindre fri. Ryktet om Bauhaus’ historisk betingende sammensmeltning av alle kunstartene under arkitekturens herredømme ble igjen ført i – om enn skjult – tjeneste som den store trussel som hindret den frie kunsten (SKA) fra å gjøre sin helt spesielle og uettersigelige og uerstattelige tjeneste som en samfunnets og livets sannhets- og frihetsgarantist.

Hvorfor de store overdrivelsene, Åsmund? Dette holder ikke en gang som en Art History for Dummies-utgave av diskusjonen om autonom kunst, for ikke å nevne SKAs innsigelser imot sammenslåingen, den udemokratiske prosessen og bygging av et hierarki hvor kunstfaglig kompetanse minker for hvert steg oppover i byråkratiet.

Siden ingen vil være «ufrie», kan vi gjerne erklære også kunsthåndverkere frie. På SHKS lages det også «kunst», fint det. (Så vidt jeg vet er det ingen på SKA som krever å bli betraktet som en «videokunsthåndverker», osv.) Kanskje er det «fri kunst» som er det store feltet. I din åpensinnethet, forveksler du uansett likestilling og sosial status med faglig likhet. Crossover-tilfeller og gjensidig påvirkning til tross, har billedkunst og kleskunst og smykkekunst sine egne historier, sine egne kriterier som ligger til grunn for verdsettingen av dem, sine egne diskurser og kompetanse. Å plassere alt i samme båt, i ett stort felt, er like meningsløst som å skille mellom «fri» og «ufri» kunst. Likevel tviholder du på én pakke:

Men det er liten pragmatisk grunn til å fortsette denne diskusjonen, […] for de skillelinjene som retorikken bygget opp er ikke mulig å spore i den holdning, de ideer, den inspirasjonen, den selvforståelse og de kunstneriske prosjekter som de 22 kunstnerne på denne ustillingen bringer for dagen. Lingvistikk, antropologiske strukturundersøkelser, fenomenologisk tilnærmelse til gjenstandsutforming, slike ting som i dag er kjeneområder og nærmest må anses å være standardtemaer innen den postmoderne billedkunstenm kan like gjerne prege arbeidene til studentene som har gått på linjer for metall og tekstil, og på farve, som på linjene i det tidligere SKA. […] Enheten i feltet finnes i praksis, er tilstede i realiteten og er som sådan strengt tatt ikke et resultat av en formalisert sammenslåing av skoler – og feltets kompliserte, dynamiske helhet betinges heller ikke av denne sammenslåing.

Hvis denne dynamiske og kompliserte helheten er mer enn hyggelig men tom sjargong for alt og ingenting, bygger det store feltet i hvert fall på en gedigen generalisering. «Kunst» har få bokstaver men er et stort ord. Og apropos pragmatikk, finnes det grenser for nytteverdien av å diskutere feltets spesifikke, ulike praksiser ut fra et slikt totalperspektiv. Kunsthistorikernes ismer er ille nok i forhold til enkeltkunstneres verk, men de skaper i hvert fall forståelsesrammer med en viss mening. Verre er det med «kunst», eller din mangfoldige og stadig spredende arena. –Spredende indeed. Hvis det er interessen for lingvistikk som binder SKA og SHKS sammen, kan KHIO like godt legge under seg UiOs fakultet for språkvitenskap. Fenomenologisk tilnærmelse til gjenstandsutforming er så generelt formulert at KHIO kan opprette alt fra rørleggerlinje til et faktultet for kokekunst. For å få det store feltet til å gå opp, kreves det mange krumspring og saltomortaler. De tar du tilsynelatende uanstrengt, Åsmund, men det er spørs om du måtte ty til slik akrobatikk hadde du vært mer følsom for de pragmatiske forskjellene mellom «feltets» ulike praksiser.

Du har åpenbart heller ikke problemer med å knytte studentenes arbeider til det som ellers måtte foregå innen samtidskunsten. Det er jo litt kuriøst hvordan du bagatelliserer motstanden fra SKA og velvillig lar deg bruke av KHIOs ledelse til inntekt for sammenslåingen, samtidig som du tar til orde for studentenes klare interesse for institusjonskritikk, for det som opptrer som rusk i maskineriet og truer institusjonell orden med internkollaps. Din hovedinteresse i de store likhetene ruller imidlertid velsmurt og prinsippielt videre i behandlingen av studentenes utstillingsbidrag. F.eks:
Et gjennomgående trekk for dem som har utgangspunkt i gullsmedkunsten eller på metall er en utsagt interesse for fremstillingsprosessen, men selv om det er smiing med jern eller bronse, knipling med sølv eller smykker i tekstil, er ikke dette noe prinsippielt annet enn å være opptatt av egenskapene til tape, oljemaling, leire eller noenlysrør.[/i]

PÅ VEI UT I DET STORE FELTET

Nå sier interesse for fremstillingsprosessen ikke særlig mye. Såpass lite faktisk at en kunne få inntrykk av at en smykkekunstner driver med det samme som f.eks. Mel Bochner når Bochner legger tape på gulvet i «Axiom of Indifference». Eller skal Bochner snarere betraktes som en metallkunstner siden det er kobbermynter han plasserer inn- og utenfor firkantene i tape på gulvet? Mang en skulptur er jo støpt i metall, kanskje t.o.m. på samme støperi som lager sølvbestikk, uten at forbindelsen med «bestikkskunst» er av innlysende relevans. Dette er selvfølgelig latterlig. Men det er ingen parodi. Det er det store feltet som sluker opp alt under ett og gjør det til karikatur.

Dine evner til å trekke forbindelser, til å connect the dots som George W. sier, møter ikke de største utfordringene når det gjelder studentene fra SHKS’ institutt for farge eller hva det nå heter under det nye regimet. Alle vet jo at fargelinjen bare er et alibi for den samme undervisningen som foregår på SKA, med de samme referansene, samme ideelle publikum, og lærekrefter med samme kunstneriske bakgrunn. Iveren etter å trekke forbindelser viser seg aller tydeligst der du skriver om studenter som kommer fra fagområder med røtter i etablerte kunsthåndverkstradisjoner. Her trekkes det langt. Å operere med en slik kombi-betegnelse som smykke/skulptur krever blant annet at spørsmål om skala gjøres uvesentlig, forholdet til kroppen blir sekundært, og at bruksaspektet tones voldsomt ned: [Smykkene] beveger seg bort fra brukstilpasning og ber om å bli betraktet som noe for seg selv – i seg selv. (Hva skulle forresten dette i seg selv være?) Eller: [Ringene er] å ta på fingeren, men interessen for materiale, form og fremstilling tar overhånd og bruksnytten blir det som så med.

Smykkene er miniskulpturer, der den ene studentens arbeid er i slekt med McCollums _Perfect Vehicles og Duchamps _Fontene. Hos en annen er parallellen til Georgia O’Keefe, Judy Chicago, Hanna Wilke og Cathy de Monchaux […] uunngåelig. Denne ørkesløse namedroppingen inkluderer vel å merke ikke navn fra kunsthåndverkets egne tradisjoner, fra et smykkefag som i sin tid unnslap å måtte å pryde seg med betegnelsen «kunst». Din kanskje smigrende men ensidige slektsgransking gir smykkene mening utelukkende innen billedkunstens kontekst. Dette forsimpler de ulike hensyn, problemstillingene og kompetansen som både en billedkunstner og smykkekunstner står ovenfor. Det hjelper heller ikke å vise til at vedkommende er inspirert (et annet slapt og intetsigende ord) av X eller Y. En maler kan være inspirert av jazz uten å si at han/hun driver med maleri/musikk. Selvfølgelig finnes det likhetstrekk mellom ulike disipliner og kunstneriske uttrykksformer. Komposisjonen i både et bilde og et dikt kan være symmetrisk, men vidtløftig prat om poetiske malerier eller for den saks skyld politiske skulpturer er på sitt beste omtrentelig snikksnakk.

Sammenslåingen av alt i det store feltet inviterer nettopp til slik depresisjon. Som går hånd i hånd med honnørord som synergieffekter, dynamisk og sammensatt helhet, mangfoldige fellesskap, osv. Siden du leser amerikanske pragmatiske filosofer som James og Rorty, kan vi i deres ånd droppe spørsmålet om hvorvidt dette bildet av tingenes tilstand stemmer overens med virkeligheten. Vi kan heller spørre: Hvilke følger kan det ha, hvilke muligheter åpner seg, hvis man velger å se kunstens ulike former som deler av ett stort felt? En nærliggende konsekvens er å nedlegge SKA og slå institusjonens kompetanseområder sammen med SHKS’ linjer for metall, keramikk, grafikk og tekstil – til et stort og generelt «Fakultet for visuell kunst». Tilsynelatende inkluderende og fordomsfri, og totalitært i praksis. Det store feltet er overall flatness på storskala, så abstrakt og uten fokus at håndteringen av feltets konkrete deler nødvendigvis blir vilkårlig. Implementeringen av vilkårligheten kan ikke begrunnes med annet enn maktutsagn: «Stortinget har bestemt…», «Vi har et ansvar for at…», «Vi er blitt pålagt av departementet», osv. Basta. Slik taler KHIOs ledelse, mens studentene og de faglige ansatte på SKA skyves nederst i hierarkiet og fratas enhver mulighet for reell innflytelse. Dette er konsekvensen, i praksis, Åsmund, av ditt store felt.

Før jeg avslutter vil jeg gå noen avsnitt tilbake i din tekst, hvor du skriver indirekte om ditt forhold til ditt eget fag, kunsthistorie.

…The Shock of the New som historisk fenomen er, som Robert Hughes har påpekt, over. Sjokket kunne bare oppleves en gang for første gang. Jeg er kommet til at forklaringen på det betydelige paradokset egentlig er like enkel som vanskelig å få øye på, nemlig det faktum at stadig oppvoksende generasjoner både har en rett til og et behov for å oppdage alt for første gang. Ikke som første gang for oss som er eldre, og slett ikke første gang historisk. […] Men første gang for dem, hver gang. Dette er et behov og en rett som særlig gjelder kunstnere, som en illusjon de nødvendigvis vil måtte nære for seg selv. Hadde det bare vært tilfellet, ville hver og én av dem møte den brutale avsløring i sine første møter med publikum og kritikere. Men dette er jo ikke faste størrelser. Vi blir alle eldre og havner til slutt i hornet på veggen, og det har vel debatten om nymonteringen av Nasjonalgalleriets samling vist, at de yngre gir blaffen i verdiene og vurderingene som kan sluttes ut fra de svake pipene som kommer fra veggen. Nye kunstnere får et nytt publikum […]. I dette ligner situasjonen en del på motebildet, men i den reformerte kunstverden er det heldigvis færre og færre som forakter mote (kleskunst. For mote skapes av og for stadig nye mennesker, og nye generasjoner vil få bruke sine olabukser og stripete skjorter som de vil. [….] En slik opplevelse av noe nytt er for en periode altoppslukkende for hver enkelt, og argumenter og kunnskap rokker ikke ved den følelsen og dens overbevisning. Denne situasjonens nærmest allmenne gyldighet i vestlig billedkunst er i og for seg relativt ny, for den bygger på et paradigmeskifte som det tok over 40 år å gjennomføre, nemlig skiftet bort fra den romantiske skapende geni som absolutt autoritet som smaksdommer og fortolker av egne verk. Dette «usammenlignbare monster» […] er det nå slutt på. Opphavsmannen ble allerede for femti år siden satt til side for at tilskueren skulle få komme frem. Verket ble tekst og dermed var situasjonen en ganske annen for alle involvert. De forskjellige lesninger ble deler av forståelsen av hva kunst er og kan være […]. Og det er dette som nå gjør originalitetsmyten uvirksom og avsløringen av den overflødig, at det nye publikum leser det vi eldre vet er gammelt, som nytt. Og hele feltet – kunst og mote, musikk og teori – tar begjærlig til seg av det nå globalt anrettede fat med kulturelle impulser og former.

Åsmund, det å gjøre debatten om nymonteringen på NG, eller kunstdiskusjonen generelt, til en generasjonsfeide, er å umuliggjøre diskusjon i det hele tatt. Det er ikke noe å snakke om, det nye tar simpelthen over for det gamle. Hvis det er slik at alle får sine aldersbestemte 15 minutter, før bordet gjøres rent og dekkes på nytt for den kommende generasjon, har du selv sittet der litt for lenge. Hele manifestet ditt smaker av 80-talls postmodernisme. Likevel kan du bli værende, ikke ved å sitte ved bordet, men ved å være servitør av kunsthistoriske referanser for enhver generasjon som kommer til bords. Og fordi feider, generasjonsbestemte eller ei, er sjelden kost blant norske kunsthistorikere.

Det er interessant sagt av en kunsthistoriker at hver ny generasjon har rett til og behov for sin egen historieoppfatning. Generøsiteten er nesten imponerende. Hvilken verdi har historien da utover det å være et tøyelig råstoff eller fat, der kunsthistorikeren står parat til å servere paralleller, droppe names og dermed legitimere hva enhver ny generasjon måtte komme med? Historiens potensiale som noe å lære av, som motstand, en sounding board for å kunne danne seg motforestillinger til status quo, er helt borte. Inndelingen av kunstnere i «generasjoner» er i seg selv fordummende, som om det ikke til en hver tid finnes interne motsetninger og strid blant jevnaldrende. Dette er tidsånden i tabloidformat. Slik blir det når kunst sammenstilles med mote.

Nymonteringen på Nasjonalgalleriet er preget av det samme problem som ditt kunsthistorie-på-et-fat perspektiv. «Fortidens kunst må sees med samtidens øyne», skrev en av museets kuratorer under debatten ifjor. –Som om noe annet overhodet var mulig. Som om «samtiden» var en enkel, selvinnlysende ting som alle er enige om. Nå er det kunsthistorikere, av alle, som skal rense museet og publikummets briller for fortidens støv. Og hva har din avgangsklasse å se frem til? I løpet av en generasjon får det beste verk av klassens mest suksessrike student ikke en gang være et svak pip på museets vegg.

Med beste hilsen,
George

(Brevet kan også lastes ned som pdf-fil her >>
Åpent_brev_ÅT-GM_red.pdf

Comments (50)